fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fun Center Amstelveen

Algemene voorwaarden

 

Fun Center Amstelveen VOF

 • Definities
 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Jumpers indoor: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Fun Center Amstelveen VOF gevestigd aan de Langs de werf 7 te Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61288756;
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jumpers indoor en de klant;
  3. klant: de natuurlijke persoon of de organisatie die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Jumpers indoor;
  4. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een activiteit dan wel de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de klant de overeenkomst met Jumpers indoor is aangegaan;
  5. activiteit: de indoor of outdoor (sport)activiteit die door Jumpers indoor wordt verzorgd, zoals, maar zeker niet beperkt tot, trampoline springen, golf, zwemmen, suppen en karaoke.
  6.  

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Jumpers indoor en de klant en op iedere deelname aan een activiteit.
  2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk per post of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Jumpers indoor vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  4. Jumpers indoor heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De deelnemer wordt per post of via de e-mail op de hoogte gesteld van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
  5. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
  6. Indien Jumpers indoor niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jumpers indoor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 1. Aanbod, offertes en prijzen
  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
  2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Fun Center Amstelveen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jumpers indoor niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes of op de website van Fun Center Amstelveen binden Fun Center Amstelveen in geen geval.
  6. Fun Center Amstelveen heeft het recht haar prijzen aan te passen.

 • Deelnemen aan activiteit en totstandkoming van de overeenkomst
 • Indien Fun Center Amstelveen een offerte heeft uitgebracht, dan komt de overeenkomst tot stand nadat de klant uitdrukkelijk akkoord per post of via e-mail is gegaan met de offerte van Fun Center Amstelveen. Deze overeenkomst kan tot 5 werkdagen na verzending gewijzigd worden. Indien de overeenkomst niet binnen 5 werkdagen gewijzigd wordt, dan zal het aantal overeengekomen deelnemers in rekening worden gebracht. Indien meer deelnemers aan de activiteit deelnemen, dan zal het aantal feitelijke deelnemers aan de klant in rekening worden gebracht. Het extra inzetten van instructeurs is dan niet meer mogelijk.
 • Indien de klant deel wenst te nemen aan een activiteit, dan dient hij een e-mail te sturen naar info@funcenteramstelveen.nl, het reserveringsformulier op de website in te vullen of door middel van telefonisch contact een reservering te maken.
 • Binnen 2 werkdagen ontvangt de klant een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Er is dan een optie geplaatst op de door de klant gekozen activiteit, dag en tijdstip.
 • Indien andere gegadigen zich melden voor de door de klant gekozen activiteit, dag en tijdstip, dan verzoekt Fun Center indoor de klant om binnen 48 uur te beslissen of de klant de de optie wenst om te zetten in een definitieve boeking of dat de klant wenst dat de optie komt te vervallen. Laat de klant tijdig weten dat de optie moet worden omgezet in een definitieve boeking, dan stuurt Fun Center Amstelveen de klant een bevestiging via de e-mail van de boeking.
  1.  
 • Online reservering
 • Indien online een reservering is geplaatst, dan dient de deelnemer rekening te houden met het volgende:
 • Fun Center adviseert de deelnemer minimaal 20 minuten van te voren aanwezig te zijn om zich te melden bij de bar/receptie om zijn ticketbewijs op te halen;
 • Fun Center kan de deelnemer niet de volledige gereserveerde tijd garanderen, indien de deelnemer te laat is of wanneer één van de groepsleden te laat is;
 • Wanneer zich technische problemen voor doen, dan kan het zijn dat de starttijd van de deelnemer kan afwijken;
 • Afzegging van een definitieve boeking wordt niet terugbetaald. Indien de deelnemer 24 uur van te voren zijn gereserveerde tijd wenst te veranderen dan is dat wel mogelijk, mits per post of per e-mail verzocht en zowel beschikbaar als uitvoerbaar.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  1. Voorafgaande aan de activiteit zal er voor elke deelnemer een toegangsbewijs/polsbandje verstrekt worden.
  2. Neemt een groep deel aan een activiteit, dan worden de deelnemers bij de kassa geturfd.
  3. Fun Center Amstelveen voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
  4. Fun Center Amstelveen bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.
  5. Voor trampoline lessen geldt een maximum van 15 deelnemers per instructeur.
  6. Voor toezichthouders geldt een maximum van 20 deelnemers per sessie.
  7. Voor bootcamps en overige groepslessen geldt een minimum van 5 deelnemers per les. Indien er minder deelnemers zijn, dan heeft Fun Center Amstelveen het recht om de les te annuleren. Van een dergelijke annulering wordt de klant zo spoedig mogelijk via de e-mail in kennis gesteld.
  8. Fun Center heeft het recht programmawijzigingen door te voeren. De klant wordt hierover tijdig, uiterlijk één week voorafgaande aan het moment van de wijziging, geïnformeerd.
  9. Bij grote drukte en/of in geval van overmacht heeft Fun Center het recht om haar openingstijden te wijzigen en/of om deelname aan een activiteit te beperken.
  10. Fun Center Amstelveen heeft het recht de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren indien de deelnemer niet de minimale leeftijd, welke bij de activiteiten zijn aangegeven, voor de activiteit heeft.

 1. Verplaatsen van de activiteit door Fun Center Amstelveen
  1. Fun Center behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum en/of aanvangstijd en/of plaats van een activiteit te wijzigen.
  2. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 7.1 telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.
  3. In het geval dat de datum en/of aanvangstijd en/of plaats van een activiteit wordt gewijzigd, dan heeft de klant binnen 48 uur het recht om per post of via e-mail de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 1. Verplichtingen van de klant/deelnemer
  1. Indien de klant niet tevens de deelnemer is, dan dient de klant ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op de deelnemer betrekking hebben, in acht neemt.
  2. Tijdens de activiteit dient de deelnemer geschikte kleding te dragen, het liefst sportkleding. De deelnemer dient geen kleding te dragen met knopen, riemen, scherpe ritsen en haakjes. De deelnemer dient geen sieraden, horloges, e.d. te dragen.
  3. De deelnemer is verplicht de door Fun Center gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de huisregels van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, na te leven. De huisregels van de locatie van Fun Center Amstelveen staan op de website www.funcenteramstelveen.nl en op de tekstborden bij de ingang van het trampolinepark.
  4. Huisdieren zijn op de locatie van de activiteit niet toegestaan.
  5. Indien de deelnemer leidt aan een bepaalde ziekte of aandoening, dan is de deelnemer verplicht dit te melden bij Fun Center en kan Fun Center Amstelveen de deelnemer vragen om een aansprakelijkheidsformulier te tekenen.
  6. De deelnemer dient de activiteit te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de activiteit schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
  7. De deelnemer is zich ervan bewust dat door het volgen van de activiteit blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Fun Center Amstelveen.
  8. Indien de deelnemer zich niet geschikt acht voor de activiteit, dan dient de deelnemer dat direct aan Fun Center Amstelveen te melden en zijn deelname aan de activiteit te staken.
  9. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de activiteit is niet toegestaan.
  10. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de activiteit plaatsvindt.
  11. Roken in de horecagelegenheid is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte.
  12. Fun Center Amstelveen is bevoegd de deelnemer die zich tijdens de activiteit misdraagt, die de (veiligheids)instructies van Fun Center Amstelveen niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelde zaken de deelname aan de activiteit voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de activiteit blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Fun Center Amstelveen op vergoeding van eventuele schade.
  13. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggestelde zaken. Het is de deelnemer niet toegestaan wijzigingen aan de ter terbeschikkinggestelde zaken aan te brengen. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de klant of de deelnemer in rekening gebracht. Na de activiteit dient de deelnemer alle terbeschikkinggestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan Fun Center Amstelveen te retourneren.
  14. De deelnemer dient zelf na te gaan of de geserveerde levensmiddelen ingrediënten bevatten waarvoor de deelnemer allergisch is.
  15. Fun Center Amstelveen heeft het recht de deelnemer de toegang tot de horecagelegenheid te ontzeggen indien de deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag. De deelnemer dient op eerste verzoek van Fun Center Amstelveen de horecagelegenheid te verlaten.
  16.  
 2. Trampolinepark regels en veiligheid
  1. Het is enkel toegestaan met anti-slip sokken van de trampoline gebruik te maken. Deze zijn te koop voor 2 euro per paar. (Uitgezonderd zijn scholen of iom directie)
  2. Dubbel springen op 1 trampoline is zeer gevaarlijk en is niet toegestaan. Het zorgt voor de meeste blessures en ongelukken. Indien de deelnemer zich niet aan deze regel houdt, dan kan de toezichthouder de deelnemer van de trampoline afhalen.
  3. Dubbele salto’s zijn niet toegestaan.
  4. Duwen en tackelen van andere deelnemers of ander fysiek contact is niet toegestaan.
  5. De deelnemer dient te proberen in het midden van de trampoline te blijven, dit om te vermijden dat de deelnemer dicht bij het frame springt en zichzelf bezeert. De deelnemer dient niet te landen op de matten.
  6. Indien de deelnemer moe is en wil rusten, dan dient hij van het trampoline veld af te gaan en naar het rusteiland te gaan.
 3. Regels en veiligheid voor Suppen
  1. Het is enkel toegestaan met blote voeten of daarvoor bestemde waterschoenen en een zwemvest gebruik te maken van de supplanken. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij schone voeten heeft.
  2. Het is niet toegestaan om met 2 personen op een supplank plaats te nemen. Het zorgt voor blessures en ongelukken. Indien de deelnemer zich niet aan deze regel houdt, dan kan de toezichthouder de deelnemer van de supplank afhalen.
  3. Duwen, botsen en ander fysiek contact met de deelnemers en de supplanken is niet toegestaan.
  4. Minimale leeftijd is 8 jaar en de deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van het A & B zwemdiploma. Iedere deelnemer onder 18 jaar moet onder toezicht zijn gesteld door een ouder dan wel een andere verantwoordelijke die tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 1. Annulering
  1. Annulering van de overeenkomst dient per post of via e-mail te geschieden voor een groepsdeelname aan een activiteit of het wijzigen van het aantal deelnemers is mogelijk 5 werkdagen voor de activiteit. Indien annulering of wijziging later kenbaar gemaakt wordt of ingeval van no-show, dan zal het volledig overeengekomen bedrag aan de klant in rekening worden gebracht.
  2. Indien er een legitieme reden is voor de annulering of wijziging van het aantal deelnemers, bijvoorbeeld door een ongeval van een of meerdere deelnemers, dan wordt er in eerste instantie gekeken of de uitvoering van de overeenkomst verplaatst kan worden naar een andere datum.
  3.  
 2. Betaling
  1. Facturatie geschiedt per post of via de e-mail.
  2. Indien er kostenplaatsen en/of speciale vermeldingen op de factuur moeten staan, dan dient dat voorafgaand aan de activiteit kenbaar te worden gemaakt aan Fun Center Amstelveen via het e-mailadres info@funcenteramstelveen.nl
  3. Indien er wijzigingen aan de factuur moeten worden gemaakt nadat de factuur reeds verzonden is, dan is Fun Center Amstelveen genoodzaakt € 25,00 administratiekosten aan de klant in rekening te brengen, tenzij de wijziging doorgevoerd moet worden omdat Fun Center Amstelveen een fout heeft gemaakt.
  4. Fun Center Amstelveen heeft het recht een aanbetaling van de klant te verlangen. Indien de klant de aanbetaling niet tijdig heeft betaald, dan is Fun Center Amstelveen bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de volledige aanbetaling is ontvangen. Fun Center Amstelveen is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant door de ontbinding of opschorting lijdt.
  5. De klant dient de van Fun Center Amstelveen ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  6. Indien binnen 14 dagen na de factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, dan is de klant een rente gelijk aan de wettelijke rente (bij een consument) en handelsrente (bij geen consument) verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Fun Center Amstelveen in het kader van een toerekenbare tekortkoming van de klant maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door de klant aan Fun Center Amstelveen worden vergoed.
  7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al meldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Fun Center Amstelveen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Fun Center Amstelveen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant/deelnemer.
  2. Fun Center Amstelveen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jumpers indoor is uitgegaan van door de klant/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteit. Fun Center Amstelveen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de activiteit of tijdens het verblijf op de (externe) locatie waar de activiteit plaatsvindt, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van Fun Center Amstelveen die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan alle activiteiten is geheel voor eigen risico.
  4. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Fun Center Amstelveen. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  5. Fun Center Amstelveen is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de deelnemer.
  6. Indien Fun Center Amstelveen aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Fun Center Amstelveen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Fun Center Amstelveen beperkt tot het bedrag dat de klant aan Fun Center Amstelveen betaald heeft voor de activiteit waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 1.000,-.
  7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Fun Center Amstelveen of haar ondergeschikten.
  8. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 3 maanden in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Fun Center Amstelveen. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 • Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Fun Center Amstelveen gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Fun Center Amstelveen handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Fun Center Amstelveen daardoor direct of indirect ontstaan.

 • Overmacht
  1. Fun Center Amstelveen is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van een of meerdere personen die namens Fun Center Amstelveen de overeenkomst uitvoeren, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, (tijdelijke) sluiting van de externe locatie waar de activiteit wordt gegeven, technische storing, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Fun Center Amstelveen geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 1. Ontbinding
  1. Fun Center Amstelveen kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Fun Center Amstelveen niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
  2. Fun Center Amstelveen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Fun Center Amstelveen is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant in staat van faillissement is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
 2. Foto’s
  1. Fun Center Amstelveen kan foto’s van de activiteit maken en deze op haar website plaatsen.Indien de deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dient hij dit per post of via de e-mail bekend te maken.
  2.  
 3. Gevonden voorwerpen
  1. Indien de deelnemer op de locatie van de activiteit verloren of achtergelaten voorwerpen aantreft, dan dient de deelnemer deze voorwerpen in te leveren bij Fun Center Amstelveen .
  2. Gevonden voorwerpen die niet binnen 1 jaar na de inlevering door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald, worden eigendom van Fun Center Amstelveen .
  3.  
 4. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  1. Fun Center Amstelveen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij i.v.m. de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwlijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
  3.  
 5. Klachten
  1. Klachten over de activiteit dienen per post of via de e-mail bij Fun Center Amstelveen te worden ingediend binnen 14 dagen na de activiteit waarop de klacht betrekking heeft.
  2. Direct bij de servering van etens- en/of drinkwaren, dient de klant deze te controleren en eventuele klachten onverwijld aan Fun Center Amstelveen te melden, zodat Jumpers indoor de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien het voor Fun Center Amstelveen niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak te onderzoeken doordat de etens- en/of drinkwaren al opgegeten en/of opgedronken zijn, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie.
  3. De klant dient Fun Center Amstelveen de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Jumpers indoor overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Fun Center Amstelveen erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  4. Erkent Fun Center Amstelveen dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, dan dient de klant Fun Center Amstelveen de mogelijkheid te geven de overeenkomst alsnog na te komen, tenzij het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is. De aansprakelijkheid van Fun Center Amstelveen te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 12 is opgenomen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de overeenkomst tussen Fun Center Amstelveen en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Fun Center Amstelveen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Fun Center Amstelveen zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Contact Informatie

Langs de Werf 7
1185 XT Amstelveen-zuid
020-4411400

info@funcenteramstelveen.nl

Openingstijden:

Zondag t/m Donderdag: 10:30– 18:00 uur 
(VOOR GROEPEN EN BEDRIJVEN BOVEN DE 15 PERSONEN OPEN TOT 00.00 UUR)

Vrijdag en Zaterdag: 10:30– 22:00 uur

ALL NIGHT LONG start om 19:00tot 22:00 uur

Kerstavond tot 16.30 uur

1ste kerstdag 12.00 tot 17.00 uur

2de kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur

Oudjaarsavond tot 17.00 uur

Nieuwjaarsdag 12.00 tot 17.00 uur

NB. Buiten reguliere openingstijden op aanvraag!

Info@funcenteramstelveen.nl
020 – 44 11 400

Fun Center Amstelveen

Langs de Werf 7
1185 XT Amstelveen-zuid
020-4411400

 

 

Kom Gezellig Langs: